ANBI

De Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop, is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat donaties en schenkingen aan de Stichting bij de donateur/schenker aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Conform wettelijk voorschrift maken wij de navolgende gegevens openbaar:

Naam
Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop

RSIN nr
8072.39.070

Contactadres
Nieuwveenseweg 59, 2421 LB Nieuwkoop. Tel. 0172 573747 of 0172 572614

Mailadres
info@groenehartkunst.nl

Bestuur
Loekie Rijlaarsdam, voorzitter
Moira Outhuis, secretaris
Rozemarijn Rijlaarsdam, penningmeester

Doelstelling
Het promoten van kunstactiviteiten in het Groene Hart: het ruitvormig gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Den Haag.

Beleidsplan
Het organiseren van kunstexposities met als thema het Groene Hart.

In 1998 heeft de Stichting een kunstcompetitie ingesteld, De Groene Hart Kunstprijs. Deze wordt elke 2 jaar uitgereikt. Deelname aan deze kunstcompetitie staat open voor professionele en amateur-kunstenaars in alle beeldende disciplines die wonen en werken in het Groene Hart, maar ook daarbuiten. Het telkens wisselende thema van de kunstcompetitie staat altijd in relatie met het Groene Hart.
De Stichting wordt in haar activiteiten financieel ondersteund door diverse sponsors, en bijgestaan door (onbetaalde) vrijwilligers.
De organisatie van de (tweejaarlijkse) Groene Hart Kunstprijs wordt bekostigd uit door de kunstenaars betaalde inschrijfgelden en door sponsorgelden.

Beloningsbeleid
Aan bestuur en vrijwilligers worden geen beloningen uitbetaald.

Activiteiten 2021
In het jaar 2021 hebben er – vanwege corona – in de Stichting geen activiteiten plaatsgevonden.

Financiële verantwoording: GHK JAARrekening 2020

Status mei 2022

Scroll naar boven