ANBI

De Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop, is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat donaties en schenkingen aan de Stichting bij de donateur/schenker aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Conform wettelijk voorschrift maken wij de navolgende gegevens openbaar:

Naam:                Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop
RSIN nr:            8072.39.070
Contactadres:   Nieuwveenseweg 59, 2421 LB Nieuwkoop. Tel. 0172 573747 of 0172 572614
Mailadres:        info@groenehartkunst.nl

Bestuur:            Thea Alders-Timmer, voorzitter
                           Moira Outhuis, secretaris
                           Loekie Rijlaarsdam, penningmeester
                           Paul van den Broek, lid
                           Willem van Weerdhuizen, lid
                          Abraham Schildkamp, lid

Doelstelling:     het promoten van kunstactiviteiten in het Groene Hart: het ruitvormig gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Den Haag.

Beleidsplan:      Het organiseren van kunstexposities met als thema het Groene Hart.
In 1998 heeft de Stichting een kunstcompetitie ingesteld, De Groene Hart Kunstprijs. Deze wordt elke 2 jaar uitgereikt. Deelname aan deze kunstcompetitie staat open voor professionele en amateur-kunstenaars in alle beeldende disciplines die wonen en werken in het Groene Hart, maar ook daarbuiten. Het telkens wisselende thema van de kunstcompetitie staat altijd in relatie met het Groene Hart.
De Stichting wordt in haar activiteiten financieel ondersteund door diverse sponsors, en bijgestaan door (onbetaalde) vrijwilligers.
De organisatie van de (tweejaarlijkse) Groene Hart Kunstprijs wordt bekostigd uit door de kunstenaars betaalde inschrijfgelden en door sponsorgelden.

Beloningsbeleid: aan bestuur en vrijwilligers worden geen beloningen uitbetaald.

Activiteiten 2018:  2018 was voor de Stichting een zogenaamd tussenjaar: tussen 2 kunstcompetities in, en stond in het teken van de voorbereiding voor de in 2019 te houden 11e  editie van de Groene Hart Kunstprijs competitie.

Financiƫle verantwoording: Jaarrekening 2018

Status januari 2019