ANBI

De Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop, is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Dat houdt in dat donaties en schenkingen aan de Stichting bij de donateur/schenker aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Conform wettelijk voorschrift moeten wij de navolgende gegevens openbaar maken:

Naam: Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop

RSIN nr: 8072.39.070

Contactadres: Nieuwveenseweg 59, 2421 LB Nieuwkoop. Tel. 0172 573747 of 0172 572614

Mailadres: info@groenehartkunst.nl

Bestuur: Thea Alders-Timmer, voorzitter
Jos Koper, secretaris
Loekie Rijlaarsdam, penningmeester
Jan Bloeming, PR/communicatie/vormgeving
Paul van den Broek, lid
Willem van Weerdhuizen, lid

Doelstelling: het promoten van kunstactiviteiten in het Groene Hart: het ruitvormig gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Den Haag.

Beleidsplan: Het organiseren van kunstexposities met als thema het Groene Hart.
In 1998 heeft de Stichting een kunstcompetitie ingesteld, De Groene Hart Kunstprijs. Deze wordt elke 2 jaar uitgereikt aan zowel professionele als amateur-kunstenaars. Deelname aan deze kunstcompetitie staat open voor kunstenaars in alle beeldende disciplines die wonen en werken in het Groene Hart, maar ook daarbuiten. Het telkens wisselende thema van de kunstcompetitie staat altijd in relatie met het Groene Hart.
De Stichting wordt in haar activiteiten financieel ondersteund door diverse sponsors, en bijgestaan door (onbetaalde) vrijwilligers.

De organisatie van de (tweejaarlijkse) Groene Hart Kunstprijs wordt bekostigd uit door de kunstenaars betaalde inschrijfgelden en genoemde sponsorgelden.

Beloningsbeleid: aan bestuur en vrijwilligers worden geen beloningen uitbetaald.

Activiteiten 2015: In 2015 heeft de 9e editie van de Groene Hart Kunstprijs competitie plaatsgevonden. In totaal hebben 159 kunstenaars, zowel uit het Groene Hart als daarbuiten,  hieraan deelgenomen. De Groene Hart Kunstprijzen werden uitgereikt op 9 oktober 2015. De beide Rabo Publieksprijzen op 1 november.

Financiƫle verantwoording: JAARREKENING 2016