ANBI

De Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop, is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Dat houdt in dat donaties en schenkingen aan de Stichting bij de donateur/schenker aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Conform wettelijk voorschrift moeten wij de navolgende gegevens openbaar maken:

Naam: Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop

RSIN nr: 8072.39.070

Contactadres: Nieuwveenseweg 59, 2421 LB Nieuwkoop. Tel. 0172 573747 of 0172 572614

Mailadres: info@groenehartkunst.nl

Bestuur: Thea Alders-Timmer, voorzitter
vacature, secretaris
Loekie Rijlaarsdam, penningmeester
Paul van den Broek, lid
Abraham Schildkamp, lid
Willem van Weerdhuizen, lid

Doelstelling: het promoten van kunstactiviteiten in het Groene Hart: het ruitvormig gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Den Haag.

Beleidsplan: Het organiseren van kunstexposities met als thema het Groene Hart.
In 1998 heeft de Stichting een kunstcompetitie ingesteld, De Groene Hart Kunstprijs. Deze wordt elke 2 jaar uitgereikt aan zowel professionele als amateur-kunstenaars. Deelname aan deze kunstcompetitie staat open voor kunstenaars in alle beeldende disciplines die wonen en werken in het Groene Hart, maar ook daarbuiten. Het telkens wisselende thema van de kunstcompetitie staat altijd in relatie met het Groene Hart.
De Stichting wordt in haar activiteiten financieel ondersteund door diverse sponsors, en bijgestaan door (onbetaalde) vrijwilligers.

De organisatie van de (tweejaarlijkse) Groene Hart Kunstprijs wordt bekostigd uit door de kunstenaars betaalde inschrijfgelden en genoemde sponsorgelden.

Beloningsbeleid: aan bestuur en vrijwilligers worden geen beloningen uitbetaald.

Activiteiten 2017:

In 2017 vond voor de 10e keer de Groene hart Kunstprijs kunstcompetitie en -expositie plaats: een jubileumeditie dus! Het thema voor de Groene Hart Kunstprijs 2017 was:  Licht, Leven, Landschap.  Er waren 180 inschrijvingen. 156 kunstenaars (81 Amateurs en 75 Professionals) hebben een werk ingediend. De prijsuitreiking vond plaats op 20 oktober 2017 door acteur – en fervent Groene Hart promotor – Bram van der Vlugt.

De uitreiking van de beide Rabo Publieksprijzen, de Bezoekersprijs en de Onlineprijs, vond plaats op 12 november 2017 door de directie van Rabobank Groene Hart Noord.

De expositie van de 156 kunstwerken in het Koetshuis van Hoeve Rijlaarsdam vond plaats van 21 oktober tot 17 november 2017.

Tevens werd voor de eerste keer een Groene Hart Kunstprijs voor de Jeugd georganiseerd: een kunstproject waaraan 9 Nieuwkoopse basisscholen – onder begeleiding van een kunstenaar – met in totaal 11 groepen 4/5 en 6/7 hebben meegedaan. In totaal 254 leerlingen maakten, samen met 11 kunstenaars uit Nieuwkoop e.o., een klassikaal kunstwerk naar het thema Licht, Leven, Landschap. Uitreiking van de Groene Hart Kunst trofee vond plaats op zondag 19 november, door burgemeester Frans Buijserd van Nieuwkoop. De kunstwerken werden daarna gedurende 2 weken geëxposeerd in De Stal van Hoeve Rijlaarsdam.

Financiële verantwoording: Jaarrekening 2017